როგორ უნდა შევამოწმოთ ვართ თუ არა ამომრჩეველთა სიაში?
ამომრჩეველს შუძლია მიმართოს ვებ-გვერდს http://voters.cec.gov.ge/ (სადაც უნდა შეიყვანოს 11 ნიშნა პირადი ნომერი, სახელი და გვარი) ან შესაბამის(რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით) საუბნო ან საოლქო საარჩევნო კომისიას. თუ ამომრჩეველი არ აღმოჩნდა სიაში, მან 17 სექტემბრამდე განცხადებით უნდა მიმართოს საოლქო საარჩევნო კომისიას. თუ მისი მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება, ამომრჩეველს შეუძლია გადაწყვეტილება გაასაჩივროს სასამართლოში.
ბეჭდვა