ვრცელდება თუ არა ენობრივი ცენზი საარჩევნო უფლებაზე?
ენობრივი ცენზიც მხოლოდ პასიურ საარჩევნო უფლებაზე ვრცელდება. კანონი მოითხოვს, რომ საქართველოს პარლამენტის წევრად არჩეულმა მოქალაქემ ქართული ენა იცოდეს. გარდა ზემოაღნიშნულისა, საქართველოს კანონმდებლობა სხვა შეზღუდვებს არ აწესებს.
ბეჭდვა