ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო
926959
48.15%
საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - გაერთიანებული ოპოზიცია „ძალა ერთობაშია“
522463
27.14%
სხდომის დღის წესრიგი
28 ივნისი, 2012 წ.


         პროექტითვითმმართველი ქალაქის - ბათუმისსაკრებულოს  რიგგარეშე სხდომა

   28 ივნისი, 2012 წელი11: 00 საათი, ქ. ბათუმი  დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი :   1. „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 დეკემბრის №61 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს დადგენილების პროექტი./მომხს: არჩილ ვანაძე - ქ. ბათუმის მერიის  საფინანსო  სამსახურის უფროსი/ 2. „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარების მუნიციპალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 დეკემბრის №323 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ თვით-მმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს განკარგულების პროექტი./მომხს: პაატა აცინბა - ქ. ბათუმის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი/ 3. „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის განათლების, კულტურის, სპორტისა და დასვენების ობიექტების რეაბილიტაციის მუნიციპალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 დეკემბრის №324 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს განკარგულების პროექტი./მომხს: პაატა აცინბა - ქ. ბათუმის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი/ 4. „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის მუნიციპალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 დეკემბრის №325 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს განკარგუ¬ლების პროექტი./მომხს: პაატა აცინბა - ქ. ბათუმის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი/ 5. „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის საბინაო ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 დეკემბრის N326 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს განკარგულების პროექტი./მომხს: პაატა აცინბა - ქ. ბათუმის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი/ 6. „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის „ისტორიული უბნებისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის“ 2012 წლის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 დეკემბრის №327 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს განკარგულების პროექტი./მომხს: პაატა აცინბა - ქ. ბათუმის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი/ 7. „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის სოციალური დაცვის მუნიციპალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 დეკემბრის N328 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს განკარგულების პროექტი./მომხს: სოფიო მიქელაძე - ქ. ბათუმის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი/ 8. „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 დეკემბრის N329 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს განკარგულების პროექტი./მომხს: სოფიო მიქელაძე - ქ. ბათუმის მერიის  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი/ 9. „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის კულტურის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 დეკემბრის №330 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს განკარგულების პროექტი./მომხს: მამუკა თამაზაშვილი - ქ. ბათუმის მერიის განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის სამსახურის უფროსი/ 10. „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის ახალგაზრდობის საქმეთა მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 დეკემბრის №331 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს განკარგულების პროექტი./მომხს: მამუკა თამაზაშვილი - ქ. ბათუმის მერიის განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის სამსახურის უფროსი/ 11. „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქა¬ლაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 დეკემბრის №333 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს განკარგულების პროექტი./მომხს: მამუკა თამაზაშვილი - ქ. ბათუმის მერიის განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის სამსახურის უფროსი/ 12. „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2012 წლის სპორტის მუნიციპალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2011 წლის 30 დეკემბრის №332 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს განკარგულების პროექტი./მომხს: მამუკა თამაზაშვილი - ქ. ბათუმის მერიის განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის სამსახურის უფროსი/ 13. „ქალაქ ბათუმის მერიის 2012 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2012 წლის 17 იანვრის №3 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.  /მომხს: არჩილ ვანაძე - ქ. ბათუმის მერიის  საფინანსო  სამსახურის უფროსი/ 14. „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ საკუთრების უფლებით გადაცემის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს განკარგულების პროექტი./მომხს: ეგარსლან ლომაძე - ქ. ბათუმის მერიის  ეკონომიკური პოლიტიკის სამსახურის უფროსი/ 15. „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხისა და  მათი საპრივატიზებო საწყისი ფასის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს განკარგულების პროექტი./მომხს: ეგარსლან ლომაძე - ქ. ბათუმის მერიის  ეკონომიკური პოლიტიკის სამსახურის უფროსი/ 16. „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის უფლების საფასურის განსაზღვრის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს დადგენილების პროექტი./მომხს: ტიტე აროშიძე - ქ. ბათუმის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის სამსახურის უფროსის მოადგილე/ 17. თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების 2011 წელს და 2012 წლის ივნისამდე გაწეული საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობისა და განხორციელებული სამუშაოების თაობაზე ანგარიშის განხილვის შესახებ/მომხს: დალი ფუტკარაძე - აიპ „ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანების“ დირექტორი/ http://batumicc.saqmiani.ge/


FaceBook Twitter Digg MySpace Delicious Google ელფოსტაბეჭდვა