თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის აუდიტის შედეგების შესახებ დასკვნა და ანგარიში
19 აპრილი, 2012 წ.


თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის აუდიტის შედეგების შესახებ დასკვნა და ანგარიში 

ბეჭდვა